Hoạt động ngoại khóa Hè 2019


Ngoại khóa

     HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM HÈ 2019 
                         "AMAZING SUMMER 2019"
 1. Nội dung
- Học sinh trải nghiệm thực tế, cũng như ứng dụng kiến thức Anh văn vào môi trường bên ngoài, xung quanh chúng ta. Bao gồm các hoạt động theo chủ đề thuộc kiến thức xã hội, sinh hoạt, trò chơi bằng các câu hỏi Tiếng Anh.
 2. Đối tượng
- Học sinh các khối lớp .
 3. Thời gian:
- Thứ 6: 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 02/8/2019
4. Địa điểm
- Khu du lịch Trường Huy, phường 9, TPVLComments