Hội nghị CB,CC,VC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC
                
             HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

      1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2018
     2. Thành phần tham dự: Cán bộ công chức viên chức tại Trung tâm
     3. Nội dung:
  • Tổng kết năm học 2017-2018
  • Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019
  • Báo cáo hoạt động Công đoàn trong năm vừa qua và định hướng trong năm học 2018-2019
  • Chi tiêu nội bộ
    4. Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vĩnh Long
Comments