Hội nghị CBCCVC

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VĨNH LONG
Thời gian: 8h00 ngày 8/10/2019
Địa điểm: phòng họp Kangaroo
Thành phần tham dự: tập thể CBGC-NV
Nội dung:
   1. Báo cáo tình hình hoạt động trong năm qua
   2. Phương hướng, nhiệm vụ năm học mới
   3. Đóng góp ý kiến Chi tiêu nội bộ
   4. Thành lập Ban Thanh tra nhân dân cho năm học mới


Comments