Lễ khen thưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC VĨNH LONG

     TỔ CHỨC LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ I VÀ 
TRAO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CAMBRIDGE NĂM HỌC 2018-2019

    1. Thành phần tham dự
- Tất cả CB-GV-NV trung tâm và một số Giáo viên thỉnh giảng
- HS được mời đến tham dự lễ
    2. Nội dung
- HS tham gia các hoạt động, trò chơi
- BGĐ phát biểu về buổi lễ
- Khen thưởng cho HS đạt thành tích tốt trong học tập
    3. Thời gian và địa điểm
 - Lúc 14 giờ 00 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
 - Tại số 118A Trần Phú, Phường 4, TPVL

Comments