Ngoại khóa

     TỔ CHỨC CUỘC THI "RING THE GOLDEN BELL"
                           NĂM HỌC 2018-2019
 1. Nội dung
- Chủ đề thuộc kiến thức xã hội, sinh hoạt, tin tức bằng các câu hỏi Tiếng Anh bao gồm 50 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, viết câu, đoạn video ngắn.
 2. Đối tượng
- Học sinh các khối lớp (ngoại trừ khối Trẻ em).
 3. Thời gian:
- Thứ 2: 19 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 22/4/2019
- Thứ 3: 19 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 23/4/2019
4. Địa điểm
- Hội trường THPT Vĩnh Long

 


Comments