Học trực tuyến

Ôn tập kỹ năng nghe

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1: Chọn bài tập muốn ôn, sẽ vào màn hình đăng nhập;
Bước 2: Trong màn hình đăng nhập, chọn nút Đăng nhập với tư cách khách để vào bài tập.
Lưu ý:
- Máy tính cần có loa để nghe âm thanh.
- Sử dụng các nút trong khi làm bài:
    + Nháy nút "Play" đề phát âm thanh, nháy nút "Pause" để tạm dừng.
    + Nút Next: đến câu kế tiếp
    + Nút Previous: trở về câu trước
    + Nút Submit All: Nộp bài
- Sau khi nộp bài, muốn xem kết quả bài chấm: chọn Review
- Có thể làm bài trên điện thoại di động
 • Ôn kỹ năng nghe Let's go 5A
 • Ôn kỹ năng nghe Let's go 5B
 • Ôn kỹ năng nghe Let's go 5C
 • Ôn kỹ năng nghe Let's go 5D
 • Ôn kỹ năng nghe Let's go 6A
 • Ôn kỹ năng nghe Let's go 6B
 • Ôn kỹ năng nghe Let's go 6C
 • Ôn kỹ năng nghe Let's go 6DÔn tập kỹ năng đọc - viết

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1: Chọn bài tập muốn ôn, sẽ vào màn hình đăng nhập;
Bước 2: Trong màn hình đăng nhập, chọn nút Đăng nhập với tư cách khách để vào bài tập.
Lưu ý:
- Có thể làm bài trên điện thoại di động
- Sử dụng các nút trong khi làm bài:
    + Nút Next: đến câu kế tiếp
    + Nút Previous: trở về câu trước
    + Nút Submit All: Nộp bài
- Sau khi nộp bài, muốn xem kết quả bài chấm: chọn Review
 • Ôn tập Tiếng Anh trẻ em

 • Ôn tập Tiếng Anh Khung 6 bậc (Laser) • Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 phổ thông
21. Bài tập 6PT1          22. Bài tập 6PT2
23. Bài tập 6PT3          24. Bài tập 6PT4


 • Ôn tập Tiếng Anh chứng chỉ quốc tế
       Vào ôn trực tiếp, không phải đăng nhập.

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1: Chọn kỹ năng làm bài (listening, reading, writting, speaking). Mỗi kỹ năng có nhiều phần (part 1, 2, 3, ...)
Bước 2: Chọn làm các bài tập khác nhau trong từng phần.
Sau khi làm xong học sinh có thể tự kiểm tra đáp án.

- Lớp IELTS
- Lớp MOVERS

Bài học trực tuyến

LET'S GO 1A - Unit 1

Liên hệ với Nhóm phụ trách:
- Email: hoctructuyen.ttnnth@gmail.com
- Hoặc vào Diễn đàn học trực tuyến của Trung tâm NN-TH
 

Học trực tuyến - Liên kết ngoài


Tự điển trực tuyến

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/


http://vdict.com/


Học trực tuyến - Tin học

 • Luyện gõ 10 ngón
http://www.typingstudy.com/vi/

 • Lập trình SCRATCH
https://scratch.mit.edu/