Học trực tuyến

Let's go - Học trực tuyến

Student Book Let's go 4th Edition
(File Powerpoint có kèm âm thanh)
Lưu ý: Đăng nhập tư cách khách

1A - Unit 1 (part 1)                        1A - Unit 2 (part 1)
1A - Unit 1 (part 2)                        1A - Unit 2 (part 2)
1A - Unit 1 (part 3)                        1A - Unit 2 (part 3)

1B - Unit 3 (part 1)                        1B - Unit 4 (part 1)
1B - Unit 3 (part 2)                        1B - Unit 4 (part 2)
1B - Unit 3 (part 3)                        1B - Unit 4 (part 3)

1C - Unit 5 (part 1)                        1C - Unit 6 (part 1)
1C - Unit 5 (part 2)                        1C - Unit 6 (part 2)
1C - Unit 5 (part 3)                        

1D - Unit 7 (part 1)                        1D - Unit 8 (part 1)
1D - Unit 7 (part 2)                        1D - Unit 8 (part 2)
1D - Unit 7 (part 3)                        1D - Unit 8 (part 3)

2A - Unit 1 (part 1)                        2A - Unit 2 (part 1)
2A - Unit 1 (part 2)                        2A - Unit 2 (part 2)
2A - Unit 1 (part 3)                        2A - Unit 2 (part 3)

2B - Unit 3 (part 1)                        2B - Unit 4 (part 1)
2B - Unit 3 (part 2)                        2B - Unit 4 (part 2)
2B - Unit 3 (part 3)                        2B - Unit 4 (part 3)

2C - Unit 5 (part 1)                        2C - Unit 6 (part 1)
2C - Unit 5 (part 2)                        2C - Unit 6 (part 2)
2C - Unit 5 (part 3)                        2C - Unit 6 (part 3)

2D - Unit 7 (part 1)                        2D - Unit 8 (part 1)
2D - Unit 7 (part 2)                        2D - Unit 8 (part 2)
2D - Unit 7 (part 3)                        2D - Unit 8 (part 3)

3A - Unit 1 (part 1)                        3A - Unit 2 (part 1)
3A - Unit 1 (part 2)                        3A - Unit 2 (part 2)
3A - Unit 1 (part 3)                        3A - Unit 2 (part 3)

3B - Unit 3 (part 1)                        3B - Unit 4 (part 1)
3B - Unit 3 (part 2)                        3B - Unit 4 (part 2)
3B - Unit 3 (part 3)                        3B - Unit 4 (part 3)

3C - Unit 5 (part 1)                        3C - Unit 6 (part 1)
3C - Unit 5 (part 2)                        3C - Unit 6 (part 2)
3C - Unit 5 (part 3)                        3C - Unit 6 (part 3)

3D - Unit 7 (part 1)                        3D - Unit 8 (part 1)
3D - Unit 7 (part 2)                        3D - Unit 8 (part 2)
3D - Unit 7 (part 3)                        3D - Unit 8 (part 3)

Các phần mềm hỗ trợ dạy, học Tiếng Anh trực tuyến

1. Phần mềm  "From Text to Speech" trực tuyến

2. Phần mềm rèn kỹ năng nói với robot thông minh

3. Phần mềm rèn kỹ năng viết

4. Nguồn học liệu mở cho GV và HS

5. Các khóa học trực tuyến