Tiếng Anh giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp (dành cho mọi lứa tuổi)

        *  Giáo trình : nội bộ            
        
* Thời lượng
: 48 tiết ( 8 tuần / khóa)