Tin học A, B

1. Tin học trình độ A:
- Chương trình học: Windows XP, Microft Word 2003, Microft Excel 2003
- Thời lượng: 96 tiết (2 tháng/khóa). Mỗi tuần học 3 buổi (thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5,7), mỗi buổi học 3 tiết (từ 18g15ph đến 20g40).
- Giáo trình: nội bộ

2. Tin học trình độ B:
- Chương trình học: Microft Access 2003
- Thời lượng: 90 tiết (2 tháng/khóa). Mỗi tuần học 3 buổi (thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5,7), mỗi buổi học 3 tiết (từ 18g15ph đến 20g40).
- Giáo trình: nội bộ