Quyên góp ủng hộ ĐBMT

                                                               TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VĨNH LONG
                                   
                                                           THÔNG BÁO
  1. Nội dung: Được sự chỉ đạo từ CĐN về việc quyên góp ủng hộ Miền trung, CĐCS kính nhờ ĐTN vận động CBGV-NV và toàn thể GVHĐ và HS TT quyên góp tiền mặt để gửi về UBMTTQ tỉnh hổ trợ MT.
  2. Thời gian: Để thực hiện tốt chỉ đạo này, kính nhờ ĐTN ngày 26/10/2020 vận động quyên góp.
  3. Địa điểm: cả 2 cơ sở của Trung tâm.Comments